Career

WORK WITH US

 • ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ

  รายละเอียด

  จำนวนตำแหน่ง : 6 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการออกแบบระบบกลไกของระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบกลไกของเครื่องจักรอัตโนมัติ
  • เขียนแบบเครื่องกลทั้ง 3 มิติและ 2 มิติ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรแก่ช่างเทคนิค (Technician)
  • รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineer, Automation Engineer, Mechatronic Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรม Solid works, AutoCAD
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • มีใจรักในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  ฟอร์มสมัครงาน

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • แนบไฟล์เอกสาร .doc, .dox, .pdf, .xls
  ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
 • ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

  รายละเอียด

  จำนวนตำแหน่ง : 2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการออกแบบระบบกลไกของระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรอัตโนมัติ
  • เขียนแบบวงจรไฟฟ้าของระบบอัตโนมัติ
  • พัฒนาโปรแกรม และวงจรไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานให้ง่ายขึ้น
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแก่ช่างเทคนิค (Technician)
  • รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Computer Engineer, Electronic Engineer, Electrical Engineer, Hardware Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรม AutoCAD, PLC/HMI, Basic Robot operation, LabVIEW (Optional), Database (Optional)
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • มีใจรักในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  ฟอร์มสมัครงาน

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • แนบไฟล์เอกสาร .doc, .dox, .pdf, .xls
  ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
 • ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์

  รายละเอียด

  จำนวนตำแหน่ง : 3 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการออกแบบโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ
  • เขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ภาคอุตสาหกรรม (Robot)
  • พัฒนาโปรแกรมให้มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานให้ง่ายขึ้น
  • ให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับเพื่อนในทีม
  • รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Computer Engineer, Electronic/Electrical Engineer, Automation Engineer, Robot Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรม PLC/HMI และหรือ LabVIEW, Robot programming (Optional), Database (Optional), Machine/Robot Vision(Optional)
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • มีใจรักในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  ฟอร์มสมัครงาน

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • แนบไฟล์เอกสาร .doc, .dox, .pdf, .xls
  ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
 • ตำแหน่ง : วิศวกรหุ่นยนต์

  รายละเอียด

  จำนวนตำแหน่ง : 2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการออกแบบระบบกลไกของระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์การทำงานของหุ่นยนต์
  • พัฒนาโปรแกรมให้มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานให้ง่ายขึ้น
  • ให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับเพื่อนในทีม
  • รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Computer Engineer, Electronic/Electrical Engineer, Automation Engineer, Robot Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Nachi, Optional)
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • มีใจรักในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  ฟอร์มสมัครงาน

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • แนบไฟล์เอกสาร .doc, .dox, .pdf, .xls
  ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
 • ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย

  รายละเอียด

  จำนวนตำแหน่ง : 2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • เรียนรู้วิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติ, วิธีแก้ไขปัญหา และสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
  • ค้นหา/ดูแล/เข้าเยี่ยม ลูกค้าใหม่และรักษา/กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในช่องทางใหม่ๆ
  • จัดทำเอกสารและรายละเอียดการสนับสนุน/การนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา รูปภาพ แผ่นพับ/brochure หรือตัวอย่างสินค้า เป็นต้น
  • รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า/ติดตามผลการเสนอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
  • กำหนดแผนการขาย เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของบริษัท สามารถวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า /วิเคราะห์ผลงานด้านการขายและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น
  • จัดการ ดูแล พัฒนา งานขายและการตลาดของตน และจัดทำรายงานเข้าเยี่ยมชมลูกค้า
  • ให้ความช่วยเหลือทีมงานคนอื่นในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด
  • สามารถร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานขาย ร่วมกับฝ่ายบริหารได้
  • ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Computer Engineer, Electronic/Electrical Engineer, Automation Engineer, Robot Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Nachi, Optional)
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติ (Automation system)
  • มีใจรักในงานที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  ฟอร์มสมัครงาน

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • แนบไฟล์เอกสาร .doc, .dox, .pdf, .xls
  ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง